Introduktion
Motivational Interviewing 2011
Vad är BSF
Vardagssamtal
Hur få bättre effekter i what works
Implementering
Återfallsprevention
Effektivitet hos handläggare
Utbildningsmaterial MI BSF
Material om ww o implementering
Slutsatser om behandling 2011
Kontakt
Allianstermometern i praktiken
e-mail me


Från evidensbaserade behandlingsprogram till evidensbaserad praktik:
  


 
BSF (Beteende - Samtal - Förändring) är en
tillämpning av Motivational Interviewing - 


"Det viktiga är inte att lära ut - utan att lära in" 
(Monty Roberts)

    Forskning (bl.a. den s.k. EMMEE-studien m.fl studier) visar att Motivational Interviewing (MI), motiverande samtal,
inte lärs in huvudsakligen genom utbildningar, fördjupade utbildningar och repetitioner.MOTIVATIONAL INTERVIEWING (MI), motiverande samtal är en klientcentrerad metod som så långt som möjligt definierar kliniska färdigheter i konkreta beteenden. Metoden har i flera metaanalyser visat mycket goda resultat särskilt vid behandling av alkohol- och narkotikamissbruk (se fliken motivational interviewing). Effektstorleken av MI i kombination med annan behandling är, enligt en metaanalys av Hettema, Steele och Miller (2005) d = 0.6 ett år efter genomförd behandling, vilket är en oväntat och påfallande stor effekt. Klienter med stora sociala problem behöver dock sannolikt tilläggsinterventioner - t.ex. återfallsprevention, eller konkreta sociala åtgärder.


I motsats till t ex KBT-program fokuserar MI på själva viljan och beredskapen till förändring. Viljan till förändring är en förutsättning för att varaktig beteendeförändring skall ske. I många pedagogiska behandlingar har detta faktum inte uppmärksammats tillräckligt. MI är såldes viktigt även som förberedelse till andra program.  Samtidigt har det i den randomiserade s.k. EMMEE-studien (Miller m.fl. , 2004) visats att MI är svårt att lära in. I studien deltog 140 motiverade deltagare som själva sökt utbildning (c:a 20% hade doktorsexamen och resten var motsvarande psykologer - alla aktiva inom missbruksrådgivning). Effekterna av enbart workshop var i stort sett obefintliga. För att uppnå effekter erfordrades såväl monitoring av inspelade band som coaching. I en senare studie (Mitcheson m.fl. 2009)  konstaterades att inte ens utbildning i kombination med 4 uppföljningssessioner under vilka inspelning av avlyssning av band erbjöds gav några som helst effekter på MI-färdigheter. Endast smärre förbättringar av själva "andan" i MI kunde skönjas, men inte några effekter på de färdigheter som "lärs ut" under  MI-kurser. MI-färdigheter är, konstaterar författarna, beroende av stöd i omgivningen. En randomiserad studie av Forsberg, Ernst & Farbring, 2010 (Learning motivational interviewing in a real-life setting: A randomised controlled trial in the Swedish Prison Service. Criminal Behaviour and Mental Health. Wiley online Library DOI. 10.1002/cbm. 792) visar att färdigheter i MI ökar som följd av arbete med BSF-manual och kamratgruppsimplementering. Enbart manualarbete ger inte bättre resultat.
MI lärs inte in genom utbildningar eller fördjupade utbildningar om det inte finns en konkret implementeringsidé som kan stötta upp metoden. Hur kan då denna idé se ut?


 

BSF är ett samtalsverktyg med en integrerad struktur för implementering för att lära in Motivational Interviewing genom idén "learning by doing" i skarp drift.


BSF har tre syften:att hjälpa rådgivare att mer effektivt lära in motivational interviewing genom idén "learning by doing"


att mer effektivt hjälpa klienter att genomföra beteendeförändring


► att göra den lilla enheten självkompetent och självgående genom uppbyggnad av s.k. kamratgrupper (peer group support) och minimera konsultberoende - ett system för genomförande som hittills visat sig mycket framgångsrikt i  BSF.
 • BSF är ett manualbaserat körschema där alla verktyg i MI används, övas och lärs in. God färdighet i MI, vet vi,  är en förutsättning för att få effekter på klienters beredskap till förändring.
   


 • BSF innehåller ett strukturerat schema för monitoring och återkoppling i s.k. kamratgrupper på verksamhetsstället. Syftet är att verksamhetsstället på kort tid skall bli självförsörjande (och inte konsultberoende). Kamratgrupperna träffas c:a 1,5 tim var 5:e vecka och ger under avlyssning av ett inspelat band kamratlig återkoppling och coaching efter ett i BSF integrerat system för kvalitetssäkring av samtalet.
   


 • BSF har använts i kriminalvården i Sverige sedan 2003 och i modellkommunerna (genom socialstyrelsens överinseende) sedan 2007. BSF är kriminalvårdens i särklass mest använda program. BSF har översatts och används också i flera andra länder. De två senaste åren har antalet kommuner och missbruksenheter som regelmässigt använder BSFäven utanför de s.k. modellkommunerna genomgått en betydande ökning. Slutsatsen är att såväl inlärning som användning av MI med klienter i en organisation utan hjälp av denna struktur är svår på gränsen till omöjlig.
   


 • BSF är föremål för randomiserad forskning som bedrivs av Karolinska Institutet under ledning av med dr Lars Forsberg och dessutom vid universitetet i Tampere, Finland. För- till eftertest på en population på 3000 klienter visar starkt signifikanta förändringar på de kända motivationsskalorna SOCRATES och URICA m.fl mått på vilja till förändring och också på en motivationsskala byggd på förändringsprat (skapad av Miller). (BSF har bidragit med 88 för- och eftertest för validering av skalan vid universitetet i New Mexico, USA).
   


 • BSF är ett körschema för MI som är avsett att implementeras vid verksamhetsstället. Implementering spelar större roll för effekter än undervisning i behandlingsmetodiken.
   


 • BSF består av programmanual och arbetsbok där klienten arbetar med sin syn på förändring. Arbetsboken förstärker den för resultatet av behandlingen så viktiga behandlingsalliansen!
   


 • BSF ger underlag för beräkning av effekter från för- till eftertest på flera mätinstrument, bl.a. de i forskningen mest använda motivationsskalorna SOCRATES och URICA. 


 • BSF är utvärderat med signifikanta förändringar på motivationsskalor. Se forskningsartikel under fliken "utbildningsmaterial" - artikeln går att ladda ned (Farbring, 2008).

 • Samtalsguiderna (G 1 - G 6) i Handbok för motiverande samtal - MI (Farbring, 2010. NoK) kan i det här sammanhanget till funktionen ses som likvärdigt med BSF. Guiderna är dock en radikalt uppdaterad version. Huruvida de ger ett bättre utfall beror dock mer på programledarens skicklighet än på de uppdaterade övningarna. I boken finns bättre förklaringar och bakgrundsmaterial till samtalen och material om bl.a. allians och förväntningar som inte ingår i BSF. 


► BSF fokuserar specifikt på det i forskningen (Amrhein et al. 2003; Moyers & Martin, 2007) visade kausala (orsaks-) sambandet mellan förändringsprat och beteendeförändring. Denna strategi är MI/BSF:s kompassriktning och är själva kursinriktningen och målet för samtalet.


 


Forskningsartikel (Farbring, 2008) angående utvärdering av BSF: signifikanta förändringar från för- till eftertest på SOCRATES, URICA, Stages of Change (TTM) m. fl. går att ladda ned - se flik utbildningsmaterial. I artikeln visas även signifikanta förändringar på en ny skala som Bill Miller utvecklat med utgångspunkt från förändringsprat: the Change Questionnaire. BSF har bidragit med 88 för- till eftertest till valideringen av instrumentet. 


 


Manualerna inom BSF/D  (version för t.ex. kommunal missbruksvård):
Copyright: C Åke Farbring, 2006
              BSF - Manual                                             BSF - Arbetsbok