Introduktion
Motivational Interviewing 2011
Vad är BSF
Vardagssamtal
Hur få bättre effekter i what works
Implementering
Återfallsprevention
Effektivitet hos handläggare
Utbildningsmaterial MI BSF
Material om ww o implementering
Slutsatser om behandling 2011
Kontakt
Allianstermometern i praktiken
e-mail me

 


Återfallsprevention: Vaccinera Mot Återfall - ett unikt och i föreliggande version (2011) helt och hållet MI-baserat kognitivt beteendeterapeutiskt program (det enda som finns på svenska)


 


© Copyright (obs): Manualerna innehåller koncept och övningar som "lånats" in från min "Handbok i Motiverande Samtal - MI" (Natur och Kultur, 2010)Återfallsprevention integrerat i MI

 

KBT-program visar i flera metaanalyser goda effekter på klienter som använder droger, men inte alltid. I en färsk metaanalys (Magill & Ray, 2009. Journal of Studies on Alcohol and Drugs, 70, 516-527)) ger KBT som metod bara marginellt bättre utfall på droganvändande klienter än annan behandling (8%) och effekter försvinner dessutom efter c:a 6 månader. Forskning har heller inte kunnat svara på frågan om vad det är som fungerar.


Problemet med KBT-program (eftersom de inte alltid ger goda effekter), enligt flera forskare på senare tid, är att de presenteras i didaktiskt format, de är forskarens och lärarens agenda - inte klientens. Ofta kallas ofta sessioner för lektioner, vilket i genomförandet ofta får sitt konkreta uttryck i förhållandet lärare-elev. Detta strider emot vad vi idag vet om hur förändring går till.


Alltfler (t.ex. Magill & Ray, 2009) drar slutsatsen att effekterna till större del bör sökas bland de s.k. allmänna faktorerna. Forskningen kan heller inte svara på varför KBT-program visar goda effekter även när så sker. (På Österåker använde vi återfallsprevention med kliniskt sett goda resultat, kanske för att klienter fick beskriva sin verklighet, sina återfallsrisker och själva tänka ut hur de kunde hantera dem.)


VACCINERA MOT ÅTERFALL (som består av 8 möten)  tar sin utgångspunkt i motivational interviewing och framkallar situationer och lösningsförslag ur klientens egen verklighet. Klienten är den som berättar om risker och lösningsförslag, inte läraren. Fusionen mellan KBT och MI i detta program grundas på Hettemas m.fl (2005) metaanalys där MI i kombination med annan behandling ger så pass hög effektstorlek som d= 0.6 ett år efter genomförd behandling. Ursprungligen bygger på programmet på den manual som användes i projekt MATCH.
Detta representerar idag ett unikt sätt att arbeta med KBT inom what works, det finns ännu så länge inte någon motsvarighet till programmet på svenska.


VACCINERA MOT ÅTERFALL bör, eftersom det är grundat i motivational interviewing, genomföras i en-till-en-format.


VACCINERA MOT ÅTERFALL bygger på Marlatts och Gordons teori om återfallsprevention men utgår från klientens verklighetsuppfattning - inte forskarens. Det är en avsevärd skillnad. Programmet genomförs - som BSF - utifrån klientens eget arbete med sina egna högst personliga återfallsrisker i en övningsbok.


 


VETENSKAPLIG ACKREDITERING 2008
Programmet ackrediterades av en oberoende vetenskaplig panel under december 2008 med maxpoäng - 20 poäng av 20 möjliga. En omfattande revidering av programmet under 2011 lägger ännu större tyngdpunkt på samarbete, engagemang och en programledarstil som är kongruent med motivational interviewing.