Introduktion
Motivational Interviewing 2011
Vad är BSF
Vardagssamtal
Hur få bättre effekter i what works
Implementering
Återfallsprevention
Effektivitet hos handläggare
Utbildningsmaterial MI BSF
Material om ww o implementering
Slutsatser om behandling 2011
Kontakt
Allianstermometern i praktiken
e-mail me


Slutsatser om effektivitet med avseende på behandlingsinterventioner mot särskilt alkohol- och drogberoende. (Se också fliken bättre effekter av what works)

Mönstret är ganska tydligt för den som vill se det:
 • Klienters eget engagemang och aktivitet i sitt förändringsprojekt är grundläggande. Det är klienten som ska göra jobbet, inte rådgivaren. En duktig (!) rådgivare kan locka fram engagemang och motivation bl.a. genom att skickligt använda MI.
 • Klienters motivation är en förutsättning för
  kvarstannande i programverksamhet (retention) men oftast inte tillräcklig för att åstadkomma beteendeförändring. MI bör kombineras med annan beteendeinriktad insats och breda social åtgärder. (Enbart förhöjd motivation kan motverka sitt syfte om utrymme för praktiska åtgärder inte tillhandahålls.)
 • Det typiska mönstret: interventioner fungerar ibland, ger ibland sämre resultat än kontrollgrupp men oftast inga resultat alls.
 • Utfall av en och samma behandling varierar med (utan inbördes ordning)  a) behandlarens skicklighet b) lyhördhet inför klientens behov och förmågan att locka fram engagemang och aktivitet hos klienten c)  kontext, organisationens lämplighet att bedriva behandlingen och stöd i omgivningen d) interventionens fokus, tillämpbarhet och kvalitet på det som klienten vill ha hjälp med (oftast det enda som uppmärksammas i forskningen).
 • Ett enda positivt utfall medför ofta att behandlingen får beteckningen "evidensbaserad" trots att utfallen i övrigt inte stöder den bedömningen utan till och med ibland motsäger den. Låt oss inte luras av mekaniskt användande av benämningen "evidensbaserad".
 • KBT ger marginellt bättre resultat men fördelen försvinner efter 6 månader. MI ger bättre effekter på alkohol- än drogberoende, förmodligen beroende på att det senare beroendet är mer förknippat med social problematik.
 • Viktigare faktorer för utfall är de s.k. allmänna faktorerna i behandling.  MI har börjat operationalisera dessa men det är (mycket) långt kvar.
 • Manualbaserade programinterventioner - one size fits all - mekaniskt förmedlade fungerar i allmänhet inte utan kan till och med göra skada - något som är otillräckligt uppmärksammat.
 • När  behandlingar sägs ge effekter på klienter och patienter (KBT, MI etc.) är det oftast ganska oklart på vilket sätt och hur effekterna uppstår. Om kausalitet (orsak och verkan) har ytterst litet påvisats.