Introduktion
Motivational Interviewing 2011
Vad är BSF
Vardagssamtal
Hur få bättre effekter i what works
Implementering
Återfallsprevention
Effektivitet hos handläggare
Utbildningsmaterial MI BSF
Material om ww o implementering
Slutsatser om behandling 2011
Kontakt
Allianstermometern i praktiken
e-mail me

 

"VardagsSamtal" är en "anpassad" variant" av Motivational Interviewing med fokus på att minska personals upplevelser av stress i arbetet men också en metod för att skapa ett gynnsamt behandlings- och förändringsklimat för klienter. Den flyttar MI från terapirummet ut till verkligheten.

Många upplever att MI är en fantastisk metod för samtal med klienter men inte alltid användbar för personal med kortare samtalskontakter. 

Vardagssamtal innehåller en stil som inte förekommer i MI men som är oundgänglig i de flestas vardag - instruera och att "säga till" vad som gäller, antingen det gäller regler eller något annat som måste göras.

I praktiken har personal med mer kortvariga klientkontakter funnit att vardagssamtal som metod är mer tillämpbar i deras verklighet än MI. Syftet är också i första hand att personal med hjälp av de stilar som ingår i vardagssamtal skall få en ökad kompetens att klara av "svåra" situationer och därmed uppleva mindre stress i sitt arbete. Fokus är alltså här i första hand på att öka personalens kompetens att klara av och bättre hantera stressituationer i sin vardag. 

Ett mindre konfliktfyllt och mer gynnsamt  klimat bidrar naturligtvis också till bättre relationer med klienter och skapar större möjligheter för klienter att bestämma sig för och genomföra förändring. 


- En delvis interaktiv CD har utarbetats i partnerskap mellan professor Steve Rollnick (en av upphovsmännen till MI) från universitetet i Wales, medicinska fakultet och C Å Farbring (författare till BSF), kriminalvårdsstyrelsen (som det hette då) och kan beställas från Repro, i Norrköping, tel. 011/4963000 och kostar 200 kr + porto. De internationella rättigheterna innehas av Rollnick och universitetet i Wales. CD:n  finns ännu så länge helt komplett endast på svenska. Den finns i förkortat skick på engelska men kan komma att utvecklas.

- CD:n ger en god inblick i de tre-fyra stilar som vi vanligtvis använder i vår vardagliga kommunikation. I träning används den dock sällan mer än en gång och utgör också en mindre del av själva inlärningen av stilarna i "vardagssamtal".

- Två manualer utgör huvuddelen av inlärningen samt den uppföljning bestående av monitoring och coaching som förutsätts i implementeringen. En övningsmanual, (i huvudsak författad av C Åke Farbring) utgör den huvudsakliga delen av implementeringen av vardagssamtal. I befintligt skick tar den fasta på vanliga stress- och konfliktsituationer i kriminalvård och måste därför anpassas till de situationer som är vanligt förekommande vid det verksamhetsställe där vardagssamtal skall implementeras. För- och eftertest är en del av implementeringen som kan skräddarsys till att passa olika verksamhetsställen.

- Träning i vardagssamtal börjar lämpligen med förståelse och viss träning i stilarna i vardagssamtal (1 dag - under förutsättning av goda kunskaper i lyssnande redan finns). Precis som med implementeringen av BSF bör vardagssamtal byggas genom "kamratgrupper" på verksamhetsstället, lämpligen under ledning av coach på det egna verksamhetsstället, som utbildats för ändamålet. Tillfällen för sådan kamratgruppsträning bör planeras och genomföras regelbundet.

►Personal som genomgått träningen uppskattar att vardagssamtal är mer tillämplig för deras arbete än ren MI.

►Vardagssamtal passar all personal som har kortare samtalskontakter och är utsatt för situationer som kan leda till konflikt och stressupplevelser.

►Chefer vid verksamhetsställen som genomfört utbildning i vardagssamtal uppger att utbildningen medfört ett bättre arbets- och behandlingsklimat vid verksamhetsstället.

 Randomiserad forskning på effekten (Karolinska Institutet, Lars Forsberg) av vardagssamtal visar att personalens nivåer av stresskortisol minskat signifikant som en följd av träningen!