Introduktion
Motivational Interviewing 2011
Vad är BSF
Vardagssamtal
Hur få bättre effekter i what works
Implementering
Återfallsprevention
Effektivitet hos handläggare
Utbildningsmaterial MI BSF
Material om ww o implementering
Slutsatser om behandling 2011
Kontakt
Allianstermometern i praktiken
e-mail me

                     


Bilden är från MI:s hemsida www.motivationalinterview.org; Miller till höger under inspelning av ett samtal för en videoserie som illustrerar sekvenser i MI. (Den kan beställas från internationella hemsidan ovan.)


 


VAD ÄR MI OCH VARFÖR FUNGERAR MI?


MI har faktiskt bara funnits som allmänt känd metod i cirka femton år och har redan tagit såväl den vetenskapliga som den praktiskt yrkesverksamma terapivärlden med storm.


MI har inte härletts ur någon teori eller modefilosofi, utan genom vetenskapliga studier om vad som fungerar bäst när det gäller att hjälpa människor att genomföra förändringar i deras liv. Effektstorlekarna (framräknade ur 3 stora metaanalyser) är jämförbara med all annan effektiv behandling trots att det i MI bara handlar om enstaka samtal med klienten. Men som i all annan behandling tenderar effekten att klinga av efter ungefär ett år.  Sensationellt uppvisar dock MI fortfarande ett år efter interventionen en effektstorlek på över 0.6. när den kombineras med annan (ev. KBT-) metod.  Tre olika ingredienser i MI är direkt beteendepredicerande:  1. Empati (predicerar naturligtvis även utanför MI)

  2. Motstånd (predicerar i negativ riktning)

  3. Förändringsprat (predicerar positiv beteendeförändring - kanske även utanför MI)

  4. En faktor som står på gränsen till att vara prediktiv är samarbete/engagemang/allians. Enligt Miller (pers. kommunikation 2010 - se handbok i MI, NoK, 2010) fordras replikation.

Idag 2011 har närmare 200 kontrollerade studier genomförts på MI och mer än 1000 vetenskapliga artiklar publiceras numera årligen. Att MI kan åstadkomma effekter som andra interventioner relativt sätt lyckas sämre med beror sannolikt på att MI påverkar själva viljan till förändring. Det är inte meningsfullt att sätta in behandling om klienten inte själv är intresserad - sannolikt gör den t.o.m. skada. "Vanlig" behandling (t.ex. KBT) har ett didaktiskt (lärarmässigt) förhållningssätt till klientens behov. MI utgår från att klienten själv kan och ska formulera vad han/hon vill och tänker göra. Det är också utifrån kunskapen att människor i huvudsak påverkas av vad de själva säger (särskilt om det sägs till andra) som  MI numera lägger sin ojämförligt största tyngdpunkt (se t.ex. BSF) på framkallande av uttalanden om förändring. Vad andra säger till en att göra har ofta motsatt verkan.


MI är trots den imponerande forskningsbasen bara i början av sin utveckling. Mycket återstår dock att ta reda på om vad som är effektivt i den kliniska situationen. Vad betyder t.ex. förväntningar, vad betyder affirmationer, vad betyder det defensiva förhållningssättet hos klienten och kan det märkbart påverkas av klinikern? Och hur kan vi gå vidare med operationella definitioner så att kunskapen blir kliniskt och praktisk användbar?


Det är också ett annat stort problem med MI. Metoden är bevisligen mycket svår att lära in och använda även för motiverade rådgivare (Se fliken BSF).


Beskrivning av förhållningssätten, principer och tekniker i MI bör naturligtvis först och främst sökas i de ursprungliga källorna - böckerna av Miller & Rollnick själva. Här nedan till vänster är den svenska översättningen av Millers och Rollnicks senaste grundläggande bok om MI, vanligen kallad MI 2 (den första boken kom 1991). Genom ett generöst tillmötesgående av David Mitchell, vid originalförlaget Guilford press i New York, fick jag 2003 tillstånd att översätta, trycka och ge ut boken. Jag överenskom med Miller att "motiverande samtal" var den bästa översättningen, motiverande intervju skulle på svenska leda till direkt felaktiga associationer. Boken trycktes på kriminalvårdens förlag men har numera köpts över av Natur och Kultur, där den nu i oktober 2010 kommit ut i nyöversättning och med nytt omslag. (I den nya utgåvan har jag med Millers och Rollnicks (och originalförlagets - Guilford Press) tillstånd fått det hedersamma uppdraget att komplettera med ett uppdaterande kapitel (boken skrevs ju i huvudsak 2001) Se illustration längst till höger.


Bok nr 2 beskriver hur MI kan användas med klienter med svår personlighetsstörning. Böckerna nr 3-4 från vänster räknat beskriver kliniskt användbara sätt att använda MI (av någon anledning har jag illustrerat böcker där jag själv medverkar). I boken nr 3, som utkom i januari 2008, blev jag inbjuden att utförligt beskriva tillämpningen av BSF för en internationell läsekrets. Boken näst längst till höger är en beskrivning av MI i tre stilar (Rollnick, Miller & Butler) - se bl.a. fliken för vardagssamtal - som jag översatt och som finns utgiven på Studentlitteraturs förlag. Rollnick skriver i ett särskilt förord att boken är en utveckling av tankarna som fick en första utformning i Vardagssamtal.  


 


                 


Klipp ur Natur och Kulturs katalog: boken kom ut i juni 2010. Pris c:a 350:-. Dessutom får läsaren tillgång till
arbetsbok, artiklar och arbetsmaterial kostnadsfritt på bokens hemsida www.nok.handbokmi. Till boken hör
också ett fysiskt konkret verktyg för att stärka den viktiga behandlingsalliansen. Se bilden. Efter återkoppling
frågar rådgivaren: "Vad skulle du ge mig för råd för att jag ska kunna vara till ännu större stöd för dig?"

.