Introduktion
Motivational Interviewing 2011
Vad är BSF
Vardagssamtal
Hur få bättre effekter i what works
Implementering
Återfallsprevention
Effektivitet hos handläggare
Utbildningsmaterial MI BSF
Material om ww o implementering
Slutsatser om behandling 2011
Kontakt
Allianstermometern i praktiken
e-mail me

Varför är vissa handläggare mer effektiva än andra trots att alla har samma utbildning och erfarenhet?
Det mest uppseendeväckande när det gäller effekter är att utbildning och erfarenhet är i det närmaste helt utan samband med förmågan att hjälpa klienter till förändring (se bl.a. Bergin & Garfield, 5:e utgåvan, 2004 - citerad bl.a. i min MI-handbok, NoK, 2010).
Miller och Rollnick (1991; 2002) beskriver hur skillnaden i effektivitet inte sällan varierar upp till 75% mellan handläggare. I en artikel har bl.a. också Scott Miller (Supershrinks, 2008) beskrivit hur personer med samma utbildning i samma organisation, med samma typ av klienter producerar så påtagligt och uppseendeväckande olika resultat: några lyckas med nästan alla klienter, andra inte med några. Vad beror detta på?
Hemligheten är, menar i stort sett alla dessa forskare, den interpersonella relationen. Miller (Supershrinks) beskriver hur särskilt två handläggare lyckas med nästan alla. I deras fall lägger de särskild tonvikt på att skapa samarbete, engagemang och visar tydligt att klientens uppfattning om samarbetet är viktig.
Samarbetstanken är viktig för - vem är det som ska göra förändringen? Klienten eller handläggaren?
På vilket sätt kan vi bli bättre på att skapa relation? Är inte detta något som är omöjligt att träna in? Nej, lyckligtvis inte. Att skapa allians med klienten kan underlättas genom att använda tekniker, t.ex. fråga om förväntningar inför samtalen och fråga om klientens uppfattning om kvaliteten på relationen. Det finns också ett antal andra tekniska hjälpmedel som jag kommer att beskriva närmare senare på denna sida (se bl.a. min bok på NoK,  2010). Att våga utsätta sig för klientens bedömning av samarbetet kan vara en genväg till att skapa en produktiv arbets- och behandlingsrelation. Se bild nedan.
MI är ett sätt att approximera det som är utslagsgivande när det gäller effektivitet av behandling och rådgivning. Variationer när det gäller utfallet av MI förefaller dock vara lika vanligt förekommande som när det gäller insatser av t.ex. KBT-program. Det ligger mycket nära till hands att tro att...

1. den MI-insats som förmedlats inte håller tillräckligt hög teknisk kvalitet
2. att MI-insatsen inte förmedlats på ett kliniskt fullödigt sätt.

Felsökning kan göras i organisationsstöd (implegrering)och/eller hos individers olika sätt att förmedla MI (monitoring/coachning).
Variationer av effekter av MI-interventioner lika väl som påfallande höga variationer (även negativa jämfört med kontrollgrupp som inte fått någon behandling alls) av KBT-insatser beror med hög sannolikhet på bristande färdigheter på det kliniska området. Tekniskt orienterade manualbaserade KBT-program styr dessvärre också en utlärande stil - med föga utrymme för klinisk skicklighet - vilket inte är fallet med MI (se bl.a. fliken under återfallsprevention).
Det positiva är att det mesta kan tränas in med positivt stöd och coachning!


Ett instrument för att öka allians - ev. kan jag i samarbete med Natur och Kultur tillhandahålla instrumentet vid sidan av handboken (där det medföljer kostnadsfritt):