Introduktion
Motivational Interviewing 2011
Vad är BSF
Vardagssamtal
Hur få bättre effekter i what works
Implementering
Återfallsprevention
Effektivitet hos handläggare
Utbildningsmaterial MI BSF
Material om ww o implementering
Slutsatser om behandling 2011
Kontakt
Allianstermometern i praktiken
e-mail me

Om What Works och Implementering

 

Från den här sidan kan du ladda ned forskningsbaserad information om hur vi kan uppnå bättre effekter av våra behandlingsinsatser


A
. Forskningsnyheter om what works: i huvudsak med inriktning på effekter med avseende på återfall i missbruk och brott med visst fokus på KBT. Denna information kommer att sammanställas i "nyhetsbrev" som kommer att utkomma förhoppningsvis någorlunda regelbundet.


C
.
Artiklar om implementering, sammanställningar av artiklar om implementering som har direkta implikationer för arbetet med att förbättra effekter av behandling.


B
.
Artiklar som teoretiskt uppdaterar kunskap om kliniska färdigheter och ej utgör direkt arbetsmaterial i träning av MI/BSF- el. Vardagssamtal.(finns på föregående sida för personlig nedladdning).


D
.
Övrig forskning som kan relateras till effekter.

 


Implementering
C. Artikeln beskriver den senaste utvecklingen på implementeringsområdet. Forskningen har visat att effekter med avseende på missbruksbehandling kan åstadkommas genom god implementering.
Download Implementering1slutversion.pdf
Forskningsnyheter 1
A. C. Nyhetsblad 1 om effektforskning tar upp en av de sannolika anledningarna till att effekter inte uppnås i vardagen. Enligt Andrews bör vi eftersträva att efterlikna de kontrollerade forskningsmiljöer där effekter påvisats (t.ex i metaanalyser). Implementeringsgapet är stort d.v.s. gapet mellan forskning och vardag. Nyhetsbladet beskriver resultaten från Lowenkamps et al. studie i Ohio i vilken tydligt visas att implementering ger effekter som inte kan förväntas av enbart det vetenskapliga innehållet i evidensbaserade program.
Download forskningsnyheter 1 - 08.pdf
Affirmations
This is the powerpoint presentation from MINT Forum in Sitges in June 2009.
Download affirmations for Sitges 2009 (2).ppt
ICTAB 12
Implegration of an evidence based treatment in Swedish Corrections
Download Implegration - Santa Fe Febr 2010.ppt
bondersbyn
presentation vid psykoterapiutbildning i 22 april 2010
Download Bondersbyn.ppt
RIM projektet
RIM projektet sept 2010
Download MI i Uppsala  RIM sept 2010.ppt
Holland
Presentation for Dutch Prison Service on implementation/implegration
Download Holland January 2012.ppt
MI Ersta nov 2010
Presentation för lärarnätverket
Download MI Ersta 10-11-10 kort.ppt